Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum” oraz jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa.

 

Organizowanie terenowych struktur Caritas Diecezji Radomskiej ma na celu posługę charytatywną organizowaną w środowisku lokalnym – parafie, szkoły, w postaci pomocy najbardziej potrzebującym.
Zgodnie z § 17 statutu Caritas Diecezji Radomskiej, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne i Akademickie Koła Caritas obok placówek specjalistycznych i innych jednostek wspomagających działalność lub strukturę Caritas, należą do podstawowych jednostek organizacyjnych diecezjalnej Caritas.
W myśl § 18 wspomnianego dokumentu, Parafialnemu Zespołowi Caritas statut nadaje Dyrektor na podstawie wzoru statutu zatwierdzonego przez Biskupa diecezjalnego, natomiast strukturę i działalność jednostek organizacyjnych Caritas określają statuty lub regulaminy zatwierdzane przez Dyrektora.

Parafialne Zespoły Caritas


Parafialne Zespoły Caritas powołuje Dyrektor Caritas na prośbę miejscowego Proboszcza. Dokumentem regulującym zasady powoływania       i funkcjonowania PZC jest Statut ,,Caritas Parafii’’ w Diecezji Radomskiej zatwierdzony 28 lutego 2001 roku przez Biskupa Radomskiego Jana Chrapka.
Obecnie przy Caritas Diecezji Radomskiej istnieje 98 Parafialnych Zespołów Caritas, których funkcjonowanie niewątpliwie wpisuje się  w działalność diecezjalnej Caritas, realizującej główny cel w postaci niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.   
Zadaniem Parafialnych Zespołów Caritas jest zatem działalność charytatywna w parafii, polegająca na bezinteresownej posłudze tym, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie. 
Działalność Parafialnych Zespołów Caritas polega m.in. na prowadzeniu punktów pomocy rzeczowej, dystrybucji żywności w ramach Programu PEAD, przygotowywaniu paczek żywnościowych, prowadzeniu punktów poradnictwa, świetlic parafialnych, organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin, prowadzeniu jadłodajni, zbiórek żywności, organizowaniu festynów - pozyskując w ten sposób środki dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców parafii, organizowaniu zbiórek dla osób chorych i niepełnosprawnych z terenu parafii, aktywnym włączaniu się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie itp.

Caritas Diecezji Radomskiej

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

 
Adres:
ul. Kościelna 5
26-604 Radom
 
Telefon:
+48 48 3652929
+48 48 3652928
 
Fax:
+48 48 3652929
 
REGON: 670684979
NIP: 9482037324
KRS:
0000222733
 
Dyrektor:
ks. kan. Grzegorz Wójcik

Zastępca dyrektora:
Ks. Robert Kowalski

Konto bankowe PLN:
45 1240 3259 1111 0000 2989 1757

Konto bankowe 1% podatku PLN:
52 1240 3259 1111 0010 0430 0572